Mẫu đơn xin đơn phương ly hôn

Khi hôn nhân tan vỡ thì ly hôn là điều tất yếu phải xảy ra. Tuy nhiên, khi một bên vợ chồng không đồng ý ký vào đơn ly hôn thì bên còn lại sẽ phải đơn phương ly hôn. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương ly hôn là mẫu đơn xin ly hôn từ một phía khi bên kia không chấp nhận ly hôn. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương phải đáp ứng được các nội dung cơ bản sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———

……., ngày…. tháng ….. năm 20…….

 

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN …………………………………………..

 
Họ và tên người làm đơn:…………………………………………Sinh năm:……..………
Nghề nghiệp:………………………………………………………………….……….………….
Nơi làm việc: :…………………………………………….………………………….…….…….
Nơi đăng ký HKTT: …….……………………………………………………………….……….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………..…………………………………
………………………………………….…………………………….…………………..………..

Họ và tên chồng (vợ): :…………………………………………Sinh năm:..………….…..…
Nghề nghiệp:………………….………………………………………….……………………….
Nơi làm việc:……..…………..……………………………………………..…………………….
Nơi đăng ký HKTT:……….…………………………….……………………..………………….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………..……………………….…………………
Đăng ký kết hôn ngày:……..…../…..…../……..………………………………………………….
Nơi đăng ký kết hôn:……………………………………..………………………………………

Về tình cảm: (Vợ/chồng sống hạnh phúc đến khi nào phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)………………………..…………………………..
………………………………………………………………………..….…………….…………..
…………………………………………………………………….……………….…….…………

Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Về tài sản:

– Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản)…………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………..………….

– Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn (tự định giá giá trị tài sản):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau ly hôn).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo:                                                                   …..,ngày…..tháng…..năm 20……
–  Đăng ký kết hôn (bản chính);                                                    Người làm đơn
–  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);
–  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);
–  Bản sao chứng minh thư (chứng thực);
– Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here