Hành chính

quy-dinh-ve-thue-va-phi-khi-chuyen-quyen-su-dung-dat Quy định về thuế và phí khi chuyển quyền sử dụng đất

...tiến hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được ghi nhận trước pháp luật một cách đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra, việc chuyển nhượng này cũng sẽ phát sinh một khoản thu nhập đối với bên đi chuyển nhượng. Do đó, bài viết sẽ cũng cấp cho Quý độc giả...

(Phần 1) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất / (Phần 2) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất / 16 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN cần phải biết /

Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?

phat-hanh-tien-là-gi-chu-the-nao-co-quyen-nguyen-tac-la-gi

Phát hành tiền được hiểu là việc ngân hàng Nhà nước đưa thêm một lượng tiền nhất định vào lưu thông để cân bằng với lượng hàng hóa (hay...

Đăng ký hộ tịch là gì?