Category Archives: Ngân hàng

Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?

phat-hanh-tien-là-gi-chu-the-nao-co-quyen-nguyen-tac-la-gi

Phát hành tiền được hiểu là việc ngân hàng Nhà nước đưa thêm một lượng tiền nhất định vào lưu thông để cân bằng với lượng hàng hóa (hay là bình ổn giá) và trong một số trường hợp để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ (tạm ứng cho ngân sách).

Giải thể tổ chức tín dụng là gì? Các trường hợp tổ chức tín dụng được giải thể

giai-the-cong-ty-co-phan

Giải thể tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của tổ chức tín dụng. Việc giải thể có thể do tổ chức tín dụng tự nguyện xin giải thể hoặc rơi vào trường hợp bắt buộc giải thể theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Thanh tra ngân hàng là gì? Mục đích, đối tượng, nội dung hoạt động của thanh tra ngân hàng?

thanh-tra-ngan-hang-la-gi-muc-dich-doi-tuong-noi-dung-hoat-dong-cua-thanh-tra-ngan-hang

Thanh tra là một khâu trong chu trình quản lí nhà nước, là yếu tố cấu thành hoạt động của nhà nước, là phương thức và nội dung quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, là phương tiện phòng ngừa vi phạm pháp luật. Thanh tra còn là phương pháp phát huy dân chủ, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của nhân dân, cơ quan tổ chức.

Thế nào là nghiệp vụ thị trường mở? Vì sao ngân hàng trung ương phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia?

the-nao-la-nghiep-vu-thi-truong-mo-vi-sao-ngan-hang-trung-uong-phai-thuc-hien-nghiep-vu-thi-truong-mo-de-dieu-hanh-chinh-sach-tien-te-quoc-gia

Điều 15 Luật ngân hàng nhà nước 2010 quy định về Nghiệp vụ thị trường mở như sau:“1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.Ngân hàng Nhà nước quy định loại giấy tờ có giá được phép giao dịch thông qua nghiệp vụ thị trường mở.”

Thế nào là thị trường mở. Ưu điểm của công cụ thị trường mở trong chính sách tiền tệ quốc gia

the-nao-la-thi-truong-mo-uu-diem-cua-cong-cu-thi-truong-mo-trong-chinh-sach-tien-te-quoc-gia

Thị trường mở (OMO – open market operations) là nơi ngân hàng nhà nước sử dụng nghiệp vụ mua bán các giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng.Thông qua việc mua, bán giấy tờ có giá trên thị trường mở giữa Ngân hàng trung ương và các tổ chức tín dụng, lượng tiền trong lưu thông tăng hoặc giảm phù hợp với yêu cầu can thiệp của ngân hàng Trung ương để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kì nhất định.

Dự trữ bắt buộc là gì ? Nội dung chế độ dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào ?

du-tru-bat-buoc-la-gi-noi-dung-che-dngo-du-tru-bat-buoc-doi-voi-cac-to-chuc-tin-dung-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì trên tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước. Đối với dự trữ bắt buộc bằng Đồng Việt Nam, được duy trì trên tài khoản thanh toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố. Đối với dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ, được duy trì trên tài khoản thanh toán tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.