Các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng

Các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng khá đa dạng. Trên thực tế, có nhiều tiêu chí để phân biệt các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng.

1.Khái niệm tổ chức tín dụng

    Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính nghề nghiệp của tổ chức tín dụng. Ở khoản 1 điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010  quy định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng,tổ chức tín dụng phi ngân hàng,tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”.

    Xét về bản chất, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp có đối tượng kinh doanh trực tiếp là tiền tệ. Đồng thời đây là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh chính,thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp chịu sự quản lí nhà nước của Ngân hàng nhà nước và thuộc phạm vi áp dụng pháp luật ngân hàng.

2.Các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng

    Căn cứ vào thời hạn sử dụng vốn, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng có thể phân chia thành hai loại:

 • Cho vay ngắn hạn: Là hình thức cho vay trong đó thời hạn sử dụng vốn vay do các bên thỏa thuận là đến 1 năm.
 • Cho vay trung hạn và dài hạn: Là hình thức cho vay trong đó thời hạn sử dụng vốn vay do các bên thỏa thuận là từ trên 1 năm trở lên.

    Căn cứ vào tính chất có bảo đảm của khoản vay, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng có thể phân chia thành hai loại:

 • Cho vay có bảo đảm bằng tài sản : Là hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ trả nợ tiền vay được bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc người thứ ba.
 • Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản : Là hình thức cho vay trong đó nghĩa vụ hoàn trả tiền vay không được bảo đảm bằng tài sản của khách hàng vay hoặc người thứ ba.

   Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được chia thành hai loại:

 • Cho vay kinh doanh: Các bên cam kết số tiền vay sẽ được bên vay sử dụng vào mục đích thực hiện các công việc kinh doanh của mình.
 • Cho vay tiêu dùng: Các bên cam kết số tiền vay sẽ được bên vay sử dụng vào việc thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hay tiêu dùng.

Căn cứ vào phương thức cho vay, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng được chia thành các loại sau đây:

 • Cho vay từng lần.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng.
 • Cho vay theo dự án đầu tư.
 • Cho vay hợp vốn.
 • Cho vay trả góp.
 • Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng.
 • Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
 • Cho vay theo hạn mức thấu chi.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn