Giải thể tổ chức tín dụng là gì? Các trường hợp tổ chức tín dụng được giải thể

Giải thể tổ chức tín dụng được quy định trong: Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017

Giải thể tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của tổ chức tín dụng. Việc giải thể có thể do tổ chức tín dụng tự nguyện xin giải thể hoặc rơi vào trường hợp bắt buộc giải thể theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Theo Điều 154 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, các trường hợp tổ chức tín dụng giải thể:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Tự nguyện xin GT nếu có khả năng thanh toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

– Khi hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản;

– Bị thu hồi Giấy phép

Khi tiến hành, tổ chức tín dụng phải tiến hành thanh lí tài sản dưới sự giám sát của Ngân hàng nhà nước và theo trình tự, thủ tục thanh lí tài sản do ngân hàng nhà nước quy định. Trong quá trình thanh lí, nếu phát hiện tổ chức tín dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ, ngân hàng nhà nước ra quyết định chấm dứt thanh lí và yêu cầu tổ chức tín dụng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn