Tái cấp vốn là gì? Đặc điểm của hoạt động tái cấp vốn?

Việc tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 

Khái niệm:

Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng.

Các hình thức tái cấp vốn:

  • Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá
  • Chiết khấu giấy tờ có giá
  • Các hình thức khác

Điều kiện tái cấp vốn:

  • Không nằm trong tình trạng kiểm soát đặc biệt
  • Có đơn xin vay
  • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay

Đặc điểm:

  • Đây thực chất là một công cụ để Ngân hàng Nhà nước điều tiết khối lượng tiền lưu thông
  • Việc tái cấp vốn chỉ thực hiện với các ngân hàng có đủ điều kiện nhất định:

+ Các ngân hàng thành lập và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng.

+ Ngân hàng không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

+ Có đơn xin vay

+ Không có dư nợ quá hạn tại ngân hàng Nhà nước

+ Thực hiện các quy định về đảm bảo tiền vay theo quy định pháp luật.

  • Mức tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở meenjhj giá trái phiếu đặc biệt do Thống đốc ngân hàng Nhà nước quyết định căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ , kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt và kết quả xử lý nợ xấu nhưng không quá 70% mệnh giá trái phiếu đặc biệt.
  • Lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất trên hợp đồng tín dụng giữa các bên.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn