Giám hộ

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ) (Khoản 1 điều 46 Bộ luật dân sự 2015).

Với những quy đinh như trên thì có phải ai cũng được giám hộ? Tất nhiên là không, bởi vì những người được giám hộ là Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ; Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ; Người mất năng lực hành vi dân sự; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Khoản 1 điều 47 Bộ Luật Dân sự 2015). Do những người này có năng lực hành vi dân sự không đầy đủ, cũng không thể tự chăm sóc chính mình. Do đó họ cần có người chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời đại diện họ tham gia các quan hệ pháp luật liên quan đến mình. Khác với đại diện là nhân danh người đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thì giám hộ có phạm vi rộng hơn, có thể sống cùng người được giám hộ để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Không phải ai cũng được làm người giám hộ mà chỉ những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tư cách đạo đức tốt và đáp ứng được những quy định tại điều 49 Bộ Luật Dân sự 2015 thì mới đủ điều kiện để làm người giám hộ. Bởi người người giám hộ sẽ trực tiếp chăm sóc, nuôi nấng cho người được giám hộ, cách sống, nhân cách của họ sẽ ảnh hưởng nhiều đến người được giám hộ. Do họ phải đáp ứng các điều kiện như vậy để đảm bảo sự trưởng thành, phát triển của người được giám hộ cho tới khi giám hộ chấm dứt. Là lúc Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Người được giám hộ chết; Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here