Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại và bí mật kinh doanh

Tên thương mại và bí mật kinh doanh đều là những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Để được bảo hộ, hai đối tượng này cần phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất đối với tên thương mại,

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

Trong đó, tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng.
  2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
  3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Thứ hai đối với bí mật kinh doanh,

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được.
  2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó.
  3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

Ngoài ra, tại Điều 85 Văn bản hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ năm 2013 cũng quy đinh về đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh bao gồm:

  • Bí mật về nhân thân.
  • Bí mật về quản lý nhà nước.
  • Bí mật về quốc phòng, an ninh.
  • Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here