Biên bản họp công ty

Trong các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; các cổ đông và thành viên của công ty sẽ đưa ra ý kiến và biểu quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động, cũng như là cơ cấu tổ chức.

Biên bản họp sẽ tập trung ghi lại một cách cụ thể, bao nhất nội dung của cuộc họp và biểu quyết của các bên tham gia. Thông thường, nội dung của một biên bản họp bao gồm các phần:

 • Tiêu ngữ, tên công ty, số hiệu văn bản
 • Ngày, giờ, địa điểm tiến hành cuộc họp
 • Thành phần tham dự cuộc họp, trong đó ai là chủ tọa cuộc hop, thư ký và các thành viên, cổ đông tham gia khác.
 • Nội dung cuộc họp: Nội dung của cuộc họp sẽ ghi tuần tự theo quy trình, thời gian diễn ra cuộc họp. Các nội dung được ghi lại phải đầy đủ, chi tiết.
 • Biểu quyết: Trong phàn này sẽ thể hiện quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc thành viên có quyền biểu quyết trong công ty. Việc biểu quyết phải thực hiện với từng nội dung ghi nhận trong cuộc họp. Biểu quyết được thông qu phụ thuộc vào số phiếu biểu quyết, không phụ thuộc và số người tham gia. Tùy thuộc vào trong quy định của điều lệ, số lượng phiếu biểu quyết sẽ tương ứng tỉ lệ với số vốn gọp hoặc cổ phần mà các thành viên, cổ đông nắm giữ trong công ty. Trong trường hợp có thành viên hoặc cổ đông không biểu quyết thì phải ghi nhận lại và nêu rõ lý do.
 • Cuối cùng là phần chữ ký của Chủ tọa, thư ký và có thể có của các thành viên dự họp vào biên bản họp.

Mẫu biên bản họp công ty cổ phần

TÊN CÔNG TY

——o0o—–

 

Số:…/…/BB-….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

….., ngày … tháng … năm ….

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÊN CÔNG TY

(Về việc ………)

 

Hôm nay, vào hồi từ …h đến …..H ngày … tháng … năm …., tại trụ sở …….

Mã số doanh nghiệp: ……… Do: Sở kế hoạch và Đầu tư …………………..  cấp

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….

 1. Thành phần tham dự:
STT Tên cổ đông  

 

Tổng số cổ phần

 

 

Trị giá(VND)

 

Tỷ lệ(%)
1 TÊN CỔ ĐÔNG

Địa chỉ tường trú:……

…….. ………. ……..
Tổng số: ………………

 

Số lượng thành viên tham dự họp: ….. Đạt 100% số phiếu tham dự có quyền biểu quyết (tương đương ….. phiếu)

 1. Bầu chủ tọa và thư ký:

………………………………………………………………………………………………….

III. Nội dung cuộc họp:

 1. Nội dung 1
 2. Nội dung 2
 3. Nội dung 3

………………………………………………………………………………………………….

 1. Biểu quyết:

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham gia đã biểu quyết tất cả các nội dung trong cuộc họp:

1.Nội dung

– Tổng số phiếu tán thành là ……. tương ứng 1…… VND đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

– Tổng số phiếu không tán thành: ………..

– Tổng số phiếu không có ý kiến: …………..

Biên bản này đã được các thành viên công ty nhất trí thông qua, được lập thành … (bằng chữ) bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi ………………..

 

CHỦ TỌA  

 

THƯ KÝ

 

 

             

 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì