Thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

Thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào? Khi nào thì phải trả lại đất cho nhà nước vì hết thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ theo các quy định của Luật đất đai hiện nay chia làm hai loại quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất lâu dài (không có thời hạn sử dụng) và quyền sử dụng đất có thời hạn (khi hết thời hạn thì phải hoàn trả đất cho nhà nước hoặc gia hạn nếu được chấp nhận).

Các loại Đất được sử dụng ổn định lâu dài:

+ Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

+ Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng;

+ Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan…

Các loại đất sử dụng có thời hạn:

+ Đối với đất nông nghiệp mà hộ gia đình, cá nhân thuê thì thời hạn sử dụng là không quá 50 năm;

+ Đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho hộ gia đình hoặc cá nhân để họ trực tiếp sản xuất nông nghiêp thì thời hạn sử dụng là 50 năm kể từ ngày được giao đất.

+ Đất được giao cho các tổ chức thực hiện các dự án đầu tư: Không quá 50 năm; đối với dự án vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm: Không quá 70 năm;

+ Đất tổ chức nước ngoài thuê để xây trụ sở làm chức năng ngoại giao thì thời hạn sử dụng đất không quá 99 năm…

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn