Phân loại chủ thể kinh doanh bất động sản

Phân loại chủ thể kinh doanh bất động sản. Chủ thể kinh doanh bất động sản được hiểu là các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Theo đó, các chủ thể kinh doanh bất động sản được phân loại căn cứ vào hoạt động kinh doanh bất động sản của chủ thể.

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh bất động sản của chủ thể, và theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP, có thể chia chủ thể kinh doanh bất động sản thành:

Thứ nhất, chủ thể kinh doanh “hàng hóa bất động sản”:

Chủ thể kinh doanh “hàng hóa bất động sản”: là các chủ thể sử dụng vốn của mình, tác động vào bất động sản để sinh lời như việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để ban, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản nhằm mục đích sinh lời. Theo đó, đối với chủ thể loại này, có thể chia thành chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản thường xuyên và chủ thể kinh doanh hoạt động bất động sản với quy mô nhỏ, không thường xuyên.

Thứ hai, chủ thể kinh doanh “dịch vụ bất động sản”:

chủ thể kinh doanh “dịch vụ bất động sản” : Đây là các chủ thể thực hiện các dịch vụ bất động sản như thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lời.

Đối với mỗi lại chủ thể thì điều kiện sẽ là khác nhau. Đối với chủ thể kinh doanh hàng hóa bất động sản thì yêu cầu chặt chẽ hơn, thêm các yêu cầu về vốn pháp định cũng như các chứng chỉ hành nghề. Trong giai đoạn hiện nay các chủ thể kinh doanh dịch vụ bất động sản dường như có xu thế ngày càng gia tăng cho thấy nhu cầu về bất động sản của người dân ngày một phát triển.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn