Mốc giới ngăn cách các bất động sản

Mốc giới ngăn cách các bất động sản quy định như thế nào? Làm sao để giải quyết tranh chấp về mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản?

Căn cứ pháp lý : Điều 176 Bộ luật Dân sự 2015

“1. Chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.
2. Các chủ sở hữu bất động sản có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào; trồng cây, xây tường ngăn trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của các chủ thể đó.
Trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.
3. Đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu bất động sản liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý.
Trường hợp nhà xây riêng biệt nhưng tường sát liền nhau thì chủ sở hữu cũng chỉ được đục tường, đặt kết cấu xây dựng đến giới hạn ngăn cách tường của mình.
Đối với cây là mốc giới chung, các bên đều có nghĩa vụ bảo vệ; hoa lợi thu được từ cây được chia đều, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Để giải quyết tranh chấp về mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản, diendanphapluat xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, bạn cần có thỏa thuận với nhà hàng xóm về việc xây tường làm mốc giới ngăn cách các bất động sản ở hai nhà, khi xây dựng bức tường này thì đây được xem là mốc giới là sở hữu chung của nhà bạn và nhà hàng xóm.

Thứ hai, trường hợp mốc giới chỉ do mình bạn tạo nên trên ranh giới và được nhà hàng xóm đồng ý thì mốc giới đó là sở hữu chung, chi phí dể xây dựng do bạn chịu, trừ trường hợp bạn và nhà hàng xóm có thỏa thuận khác;

Thứ ba, trường hợp bạn tạo mốc ngăn cách nhưng nhà hàng xóm không đồng ý mà có lý do chính đáng thì bạn (người đã xây dựng lên bức tường đó) phải dỡ bỏ.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn