Quyền quản lý của Nhà nước đối với đất đai

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Để thực hiện vai trò thống nhất quản lý của mình, Nhà nước có các quyền đối với đất đai như sau:

 1. Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
 2. Quyết định mục đích sử dụng đất.
 3. Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.
 4. Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất.
 5. Quyết định giá đất.
 6. Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
 7. Quyết định chính sách tài chính về đất đai.
 8. Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất:

Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất:

 • Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.
 • Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng các hình thức: Sử dụng đất ổn định lâu dài; Và sử dụng đất có thời hạn

Về quyết định thu hồi và trung dụng đất:

–  Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

–  Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Về trao quyền sử dụng đất:

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức:

 • Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất;
 • Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Công nhận quyền sử dụng đất.

Về giá đất:

Nhà nước quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất, đồng thời ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể.

Về chính sách tài chính về đất đai

 • Nhà nước quyết định chính sách thu, chi tài chính về đất đai.
 • Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ cho người có đất thu hồi.

Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất:

Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn