Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Trong hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, chúng ta cần quan tâm đến hai nội dung là các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai và cơ quan tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai.

Thứ nhất về các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai:

Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các hoạt động sau đây:

  • Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai;
  • Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất;
  • Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp;
  • Thống kê, kiểm kê đất đai;
  • Điều tra, thống kê giá đất; theo dõi biến động giá đất;
  • Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất.

Điều tra, đánh giá đất đai bao gồm các nội dung sau đây:

  • Lấy mẫu, phân tích, thống kê số liệu quan trắc đất đai;
  • Xây dựng bản đồ về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;
  • Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp, giá đất;
  • Xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, báo cáo về giá đất và biến động giá đất.

Thứ hai về tổ chức thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá đất đai:

Việc tổ chức thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá đất đai sẽ do Bộ tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Trong đó, Bộ tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ 05 năm một lần và theo chuyên đề; Chỉ đạo việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của tình, thành phố trực thuộc trung ương; Và Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai cả nước; Còn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; và gửi kết quả về Bộ tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ