19006672

GIẤY ỦY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang ngày càng tăng ở Việt Nam cho nên việc ủy quyền sử dụng đất từ cá nhân này sang cá nhân khác  đang ngày càng phổ biến. Dưới dây, công ty A&S Law gửi đến các bạn mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất theo quy định pháp luật để tham khảo:

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 

  1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….………………………………..…………………

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

  1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………..…………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………….…………

Số CMTND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………….………………………………..…………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

  1. Phạm vi Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

  1. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………………………

  1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
  2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

  1. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..………………………………..

  1. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

 

    BÊN ỦY QUYỀN                                                                                 BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………….……..…………………………………………….………………………………………………………….………………………………….………….……..

Đánh giá của bạn về bài viết