Kiến thức luật hình sự

Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

Đây là một trong những biện pháp tư pháp được nêu ra trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Liên quan đến biện pháp tư pháp này, Bộ luật hình sự có một số quy định sau: – Tịch thu, sung quỹ nhà nước được áp dụng đối với: (1) công cụ, phương tiện dùng

Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh đối với người phạm tội

Vì nhiều lý do khác nhau và tại các thời điểm khác nhau, người phạm tội bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình,...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – Phần 4

cac-tinh-tiet-giam-nhe-trach-nhiem-hinh-su

Tiếp tục phân tích về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong phần 1, phần 2 và phần 3, tại bài này sẽ đề cập đến...

Phòng vệ chính đáng và vượt quá phòng vệ chính đáng

Theo quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo...

Tình thế cấp thiết và vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), tình thế cấp thiết được hiểu là tình thế của người...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – phần 3

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - phần 3

Tiếp tục với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được phân tích tại Phần 1 và Phần 2, Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - phần 1 / Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - phần 2 / Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - Phần 4 / Dịch vụ luật sư tư vấn hình sự /

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – phần 2

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo bộ luật Hình Sự - Phần 2

Tiếp tục với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được phân tích tại Phần 1, Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi,...

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - phần 1 / Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - phần 3 / Dịch vụ luật sư tư vấn hình sự / Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự - Phần 4 /

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự – phần 1

Các hình phạt chính trong Bộ luật hình sự Việt Nam – phần 2

Các loại hình phạt chính trong bộ luật hình sự Việt Nam