Category Archives: Kiến thức luật hình sự

Yếu tố lỗi cố ý trong cấu thành tội phạm

Loi-co-y

Lỗi là yếu tố thuộc về mặt chủ quan, một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Lỗi là trạng thái tâm lý xuất hiện trong chính người có hành vi trái pháp luật. Yếu tố lỗi được chia thành: lỗi cố ý và lỗi vô ý. Theo đó, bộ luật hình sự năm

Các yếu tố cấu thành tội phạm

năng lực trách nhiệm hình sự

Theo khoa học luật hình sự, để bị coi là tội phạm thì cần phải xem xét đầy đủ 04 yếu tố, nếu thiếu một trong bốn yếu tố dưới đây thì không thể quy kết một người phạm tội, các yếu tố này bao gồm: 1. Tội phạm là gì? Tội phạm là hành