Kiến thức luật hình sự

Loi-co-y Yếu tố lỗi cố ý trong cấu thành tội phạm

Lỗi là yếu tố thuộc về mặt chủ quan, một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Lỗi là trạng thái tâm lý xuất hiện trong chính người có hành vi trái pháp luật. Yếu tố lỗi được chia thành: lỗi cố ý và lỗi vô ý. Theo đó, bộ luật hình sự năm

Cơ chế thực hiện hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật / Khái niệm hành vi nguy hiểm cho xã hội và các dạng của nó? / Khái niệm khách thể của tội phạm và sự phân loại của nó /

Các yếu tố cấu thành tội phạm

năng lực trách nhiệm hình sự

Theo khoa học luật hình sự, để bị coi là tội phạm thì cần phải xem xét đầy đủ 04 yếu tố, nếu thiếu một trong bốn yếu tố...

13 Tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự hay chưa? / Ai được đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự / Các loại đồng phạm trong bộ luật hình sự 2015 /