Tag Archives: báo cáo năng lực tài chính

Những lưu ý về Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Bao Cao Tai Chinh

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì về báo cáo năng lực tài chính? Báo cáo bao gồm những nội dung gì? Nộp cho cơ quan nào? Cơ quan tiếp nhận Báo cáo tài chính giải trình năng lực đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được nộp cùng bộ hồ