Tag Archives: báo cáo tài chính

Những lưu ý về Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Bao Cao Tai Chinh

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì về báo cáo năng lực tài chính? Báo cáo bao gồm những nội dung gì? Nộp cho cơ quan nào? Cơ quan tiếp nhận Báo cáo tài chính giải trình năng lực đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được nộp cùng bộ hồ

Kê khai thuế, báo cáo tài chính cho văn phòng đại diện

Kê khai thuế, báo cáo tài chính cho văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh là những đơn vụ phụ thuộc của doanh nghiệp. Pháp luật quy định doanh nghiệp có quyền nhiều văn phòng đại diện trong cùng một địa phương. Mục đích của văn phòng đại diện là nơi liên lạc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị