Category Archives: Dân sự

Tư vấn luật dân sự, các loại giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự và giải quyết các vụ việc dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, tặng cho…

Giám hộ

dang-ky-ban-quyen-cho-sach

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền,

Quyền xác định lại giới tính

xac_dinh_lai_gioi_tinh

Giới tính là quyền nhân thân quan trọng của con người và theo quy định của pháp luật dân sự thì “Cá nhân có quyền xác định lại giới tính” (điều 36 Bộ Luật dân sự 2015). Đối với những người chưa xác minh được giới tính thật sự thì họ có quyền được xác

Thừa kế là gì

thua-ke-luat

Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là  việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được gọi là di sản. 1. Di sản là gì? Di sản bao gồm tài sản là bất động sản, động sản, hoa lợi; lợi tức thuộc

Nghĩa vụ dân sự

ghia-vu-dan-su

Nghĩa vụ quân sự hay được định nghĩa đơn giản nhất là nghĩa vụ bắt buộc mà một cá nhân; hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân;cho dù họ đang làm một công việc khác trong xã hội. 1.Nghĩa vụ quân sự là gì? Nghĩa vụ quân sự