Ý nghĩa chứng cứ và cơ sở pháp luật tố tụng dân sự quy định về chứng cứ

      Ý nghĩa chứng cứ, cơ sở pháp luật quy định về chứng cứ trong tố tụng dân sự hơn hết là một nội dung hết sức quan trọng.

1. Định nghĩa chứng cứ

      Định nghĩa về chứng cứ cũng được quy định tại điều 93 BLTTDS 2015.Theo đó, “Chứng cứ trong vụ việc dân sự là những gì có thật được đương sự và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác giao nộp, xuất trình cho Tòa án trong quá trình tố tụng hoặc do Tòa án thu thập được theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là có căn cứ và hợp pháp”.Tuy còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng về cơ bản, quy định này đã phản ánh được tương đối đầy đủ bản chất của chứng cứ.

2. Ý nghĩa của chứng cứ

     Thứ nhất, việc nghiên cứu, xác định các sự kiện, tình tiết của vụ việc được tiến hành trên cơ sở của các chứng cứ và chỉ bằng cách dựa vào các chứng cứ mới làm sáng tỏ được những vấn đề cần chứng minh trong vụ án dân sự.

    Thứ hai, thông qua việc phát hiện chứng cứ, xem xét và ghi nhận chứng cứ về mặt tố tụng, kiểm tra tính xác thực của chứng cứ, đánh giá chứng cứ, cơ quan tiến hành tố tụng có thể nghiên cứu đầy đủ và toàn diện các tình tiết của vụ án, xác định sự phù hợp của chúng với hiện thực từ đó tìm ra chân lý khách quan.

   Thứ ba, quá trình chứng minh thực chất và nói chung là quá trình giải quyết chứng cứ, mọi giai đoạn của tố tụng dân sự đều được mở ra và kết thúc từ vấn đề chứng cứ, xuất phát từ chứng cứ.

   Thứ tư, chứng cứ bảo đảm cho Tòa án giải quyết nhanh chóng và đúng đắn vụ việc dân sự. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cũng như các hoặt động chứng minh khác.

3. Cơ sở pháp luật tố tụng dân sự quy định về chứng cứ

  Thứ nhất, việc xây dựng các quy định về chứng cứ xuất phát từ đường lối của Đảng về hoạt động tư pháp, điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước và hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

  Thứ hai, việc xây dựng các quy định của chứng cứ còn dựa trên các quyền cơ bản của công dân.

  Thứ ba, việc xây dựng các quy định của chứng cứ dựa trên việc xây dựng và phát triển mô hình tố tụng hiện đại.

  Thứ tư, việc xây dựng các quy định của chứng cứ phải p hợp với đặc điểm truyền thống, văn hóa dân tộc.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn