Tìm hiểu về Công ty cổ phần

Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất, được chia đều ra thành những phần bằng nhau. Bài viết cung cấp chi tiết đặc điểm và những ưu điểm, hạn chế của Công ty cổ phần cho Quý độc giả cùng tìm hiểu.

  1. Khái niệm

Theo khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

– Cổ đông trong công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong 03 năm đầu sau khi thành lập.

  1. Đặc điểm

– Phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập

– Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc mua cổ phần là cách chính để góp vốn vào công ty

– Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp

– Công ty cổ phần được phát hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu,… để huy động vốn.

     3. Ưu, nhược điểm

     Ưu điểm

– Các cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao

– Quy mô hoạt động lớn, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa thuận lợi khi mở rộng kinh doanh

– Khả năng huy động vốn cao thông qua phát hành cổ phiếu – ưu điểm nổi bật giúp loại hình doanh nghiệp này có nhiều lợi thế về quản trị nguồn vốn, lợi thế hơn các loại hình khác

– Công ty có sự phân tách rõ ràng giữa quản lý và sở hữu nên việc quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao hơn

     Nhược điểm

– Số lượng cổ đông có thể rất lớn, việc quản lý, điều hành tương đối phức tạp, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện những nhóm cổ đông đối lập về lợi ích;

– Khả năng bảo mật kinh doanh, tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì