19006672

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THÊ

Thỏa ước lao động tập thể được quy định tại Điều 73 Bộ luật Lao động như sau: “Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.”

Chủ thể ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động.

 • Đối với người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp:
 • Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở;
 • Bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Trường hợp người ký kết thỏa ước lao động tập thể quy định tại Khoản 1 Điều này không trực tiếp ký kết thỏa ước lao động tập thể thì ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác ký kết thỏa ước lao động tập thể.

 • Đối với người ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành:
 • Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn ngành;
 • Bên người sử dụng lao động là đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động đã tham gia thương lượng tập thể ngành.

Nội dung thoả ước lao động tập thể chính là kết quả của những nội dung các bên đã thỏa thuận trong quá trình thương lượng tập thể, gôm:

 • Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
 • Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
 • Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.
 • Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết khi các bên đã đạt được thỏa thuận tại phiên họp thương lượng tập thể và:

 • Có trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp;
 • Có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành;
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn