Tag Archives: nhãn hiệu đối chứng

Nhãn hiệu đối chứng khi đăng ký nhãn hiệu là gì?

Nhãn Hiệu đối Chứng đăng Ký Nhãn Hiệu Tại Việt Nam 2022

Nhãn hiệu đối chứng là các nhãn hiệu được Cục SHTT sử dụng làm căn cứ để từ chối cấp văn bằng bảo hộ bao gồm các nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoặc đã có Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ; hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn sớm hơn hoặc có ngày ưu tiên sớm hơn; hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu đã hết hiệu lực nhưng chưa quá 05 năm[1].