Tag Archives: hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung khác nhau như nào?

Hop Dong Theo Mau Va Dieu Kien Giao Dich Chung

Hợp đồng được xác lập dựa trên cơ sở thoả thuận được xem là kết quả của sự thống nhất ý chí tự nguyện của các bên. Nó là nguồn làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên. Hợp đồng theo mẫu là gì? Hợp đồng được xác lập dựa trên

Thế nào là hợp đồng theo mẫu?

Hop Dong Theo Mau

Hợp đồng theo mẫu có thể coi là một loại hợp đồng đặc biệt. Vậy loại hợp đồng này có đặc điểm gì? Pháp luật Việt Nam quy định về hợp đồng mẫu như nào? Định nghĩa về hợp đồng theo mẫu Hợp đồng được xác lập dựa trên cơ sở thoả thuận được xem