Tag Archives: FET

Nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng (FET) trong đầu tư quốc tế

Nguyen Tac Doi Xu Cong Bang Va Thoa Dang

Nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng (FET) trong đầu tư quốc tế nhằm bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài tại quốc gia tiếp nhận đầu tư. Khái niệm nguyên tắc FET Theo UNCTAD, nguyên tắc FET được hiểu là những hành vi của nước tiếp nhận đầu tư đối với các