Tag Archives: Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền ký

Những đặc điểm của công ty TNHH một thành viên

Cong Ty Tnhh Mot Thanh Vien

Công ty TNHH một thành viên (Công ty) là một trong những loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay. Với đặc điểm thủ tục thành lập đơn giản, cơ chế quản lý dễ dàng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức cá nhân muốn tham gia hoạt động kinh doanh nhưng đang phân

Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền ký các hợp đồng nào?

ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ở công ty TNHH MTV thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH một thành viên có thẩm quyền ký các hợp đồng, giao dịch nào của công ty? Email: trang***89@gmail.com Trả lời: Theo quy định tại Khoản 03 Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2014, trường hợp Điều lệ công ty