Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Những thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị khi tiến hành đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

 1. Người nộp hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở

 1. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.
 1. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ.

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

 1. Nơi tiếp nhận đăng ký Giấy chứng nhận bản quyền tác giả
 • Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả
 • Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh
 • Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng
 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here