Phân biệt nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong thương mại không những thế nhãn hiệu là một trong những đối tượng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ.  Do đó, phân biệt nhãn hiệu là việc cần thiết giúp chúng ta hiểu đúng về các loại hàng hóa dịch vụ.

Dưới đây là bảng phân biệt 3 loại nhãn hiệu: Nhãn hiệu thông thường, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận trên một số tiêu chí cơ bản sau:

Tiêu chí Nhãn hiệu thông thường Nhãn hiệu tập thể Nhãn hiệu chứng nhận
Khái niệm

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,dịch vụ của các tổ chức,cá nhân khác nhau. (Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009)

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá,dịch vụ của tổ chức,cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. (Khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009) Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức,cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa,dịch vụ của tổ chức,cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ,nguyên liệu,vật liệu,cách thức sản xuất hàng hoá,cách thức cung cấp dịch vụ,chất lượng,độ chính xác,độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu. (Khoản 18 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009)
Chức năng Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau Phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thành viên tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ khác không phải của thanh viên tổ chức Chứng nhận đặc tính hàng hóa, dịch vụ
Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký Tổ chức, cá nhân Tổ chức được thành lập hợp pháp Tổ chức có chức năng kiểm soát,chứng nhận chất lượng,đặc tính,nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá,dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất,kinh doanh hàng hoá,dịch vụ đó
Chủ thể có quyền sử dụng Chủ sở hữu và người được chủ sở hữu cho phép Thành viên của tổ chức và bản thân tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu Mọi chủ thể kinh doanh có hàng hóa, phục cụ đáp ứng tiêu chuẩn của chủ sở hữu và được cấp phép

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here