GIẢI THỂ CÔNG TY GỒM NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

Doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì có thể dẫn tới việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình bằng hình thức giải thể

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về đăng kí doanh nghiệp. Với trường hợp đương nhiên giải thể và giải thể tự nguyện, trình tự thủ tục được thực hiện như sau:

Thứ nhất, việc giải thể phải được thực hiện thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp và phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, lý do giải thể, Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động,  họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng kí kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đănng kí doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp. Nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể là phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thứ ba, sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp, Cơ quan đăng kí kinh doanh phải có trách nhiệm thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.

Thứ tư, sau khi thông qua quyết định giải thể chủ Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị tiến hành thanh lí tài sản của Doanh nghiệp.

Thứ năm, sau khi thanh toán hết các khoản nợ, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng kí kinh doanh trong 5 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết nợ.

Cuối cùng, sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here