Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không cần xin phép nhưng phải trả nhuận bút, thù lao

Như ở bài viết trước, có những trường hợp sử dụng quyền liên quan không cần xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao. Tuy nhiên phần lớn trường hợp khi sử dụng quyền liên quan không cần xin phép phải trả nhuận bút, thù lao.

Các trường hợp này bao gồm:

  1. Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.

  1. Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, thương mại không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Có thể nhớ nhanh, nếu nhằm mục đích thương mại hoặc sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại thì phải trả nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu nếu không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại tòa án.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here