19006672

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được chia làm các cấp khác nhau và mỗi cấp có một căn cứ, nội dung lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất khác nhau. Đối với cấp quốc gia quy hoạch và kế hoạch dựa trên các căn cứ và có nội dung như sau:

 1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:
 • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực;
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.
 1. Nội dung lập quy hoạch
 • Định hướng sử dụng đất 10 năm
 • Xác định chỉ tiêu sử dụng đất
 • Xác định diện tích các loại đất của kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế xã hội.
 • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các vùng kinh tế – xã hội;
 • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
 1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất
 • Căn cứ vào quy hoạch
 • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong 5 năm
 • Nhu cầu sử dụng
 • Kết quả và khả năng đầu tư huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch.
 1. Nội dung kế hoạch sử dụng đất bao gồm
 • Phân tích đánh giá kết quả kỳ trước
 • Xác đinh diện tích các loại đất
 • Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế – xã hội;
 • Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn