Phân loại cổ phần

   Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy trong công ty cổ phần có thể tồn tại những loại cổ phần nào?

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các loại cổ phần như sau

  1. Cổ phần phổ thông

     Cổ phần phổ thông là loại cổ phần cơ bản phải có ở mọi CTCP, người sở hữu chúng gọi là “cổ đông phổ thông” (khoản 1 Điều 113 Luật DN 2014), CTCP có thể chỉ có cổ phần phổ thông. Trường hợp thành lập mới, CTCP phải có ít nhất ba cổ đông sáng lập (khoản 1 Điều 119), các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp (khoản 2 Điều 119) và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. mỗi cổ phần phổ thông dành cho người sở hữu chúng các quyền thành viên ngang nhau, bất kể đó là cổ đông sáng lập hay không. Đây cũng là loại cổ phần dành cho người sở hữu chúng quyền cổ đông một cách đầy đủ nhất, bao gồm 4 nhóm quyền: quyền tham gia quyết định, quyền tài sản, quyền được thông tin và quyền kiểm soát.

  1. Cổ phần ưu đãi

     Quy định về cổ phần ưu đãi trước hết nhằm tạo thêm công  cụ huy động vốn cho công ty và hình thức góp vốn cho nhà đầu tư cổ phần. Bên cạnh đó, một số loại cổ phần ưu đãi cũng có thể được sử dụng để thưởng cho người quản lý công ty cũng như các thành viên có thành tích đóng góp đối với sự phát triển của công ty hoặc nhằm giữ chân người tài cho công ty. Theo Luật DN 2014 thì có ba loại cổ phần ưu đãi phổ biến là: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

   – Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là loại cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông. Số phiếu của cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quyết định. chủ thể có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có thể là tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập (trong thời hạn ba năm đầu từ khi thành lập).

   – Cổ phần ưu đãi cổ tức: là loại cổ phần được trả cổ tức với mức cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc so với mức ổn định hằng năm. Người giữ cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết và một số quyền khác của cổ đông phổ thông.

   – Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp thoe yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Giống như cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại cũng không có quyền biểu quyết và một số quyền khác của cổ đông phổ thông.

    – Ngoài ra, điều lệ công ty có thể quy định thêm một số loại cổ phần ưu đãi khác.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ