Phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả

     Phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả đã và đang là một nội dung được nhiều người quan tâm sâu sắc. Vậy phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả được thể hiện trên những tiêu chí nào? 

1. Cơ sở pháp lý

     Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009

2. Phân biệt quyền tác giả với quyền liên quan đến quyền tác giả

     Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả có những điểm khác biệt sau:

Thứ nhất, về mặt khái niệm

     Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, “quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.”

    Quyền  liên quan đến quyền tác giả là (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa (khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung).

Thứ hai, về căn cứ xác lập quyền

    Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Còn quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Thứ ba, về chủ thể

    Nếu như chủ thể của quyền tác giả là tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ thể của quyền liên quan là người biểu diễn, nhà xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Thứ tư, về đối tượng bảo hộ

   Trong quyền tác giả đối tượng bảo hộ là tác phẩm, còn trong quyền liên quan đến quyền tác giả đối tượng bảo hộ là cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình…

Thứ năm, về điều kiện bảo hộ

  Quyền tác giả muốn được bảo hộ phải đáp ứng các điều kiện như sau: có tính nguyên gốc; được định hình dưới một dạng vật chất nhất định; trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học; không thộc các đối tượng không thuộc quyền bảo hộ (Tin tức thời sự thần thúy, văn bản pháp luật, quy trình, phương pháp..)

  Về quyền liên quan đến quyền tác giả để được bảo hộ phải đáp ứng đủ điều kiện là có tính nguyên gốc, phải có dấu ấn sáng tạo của chủ thể liên quan.và không gây phương hại đến quyền tác giả.

Thứ sáu, về nội dung quyền

  Nếu như quyền tác giả bao gồm hai quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản thì quyền liên quan đến quyền  tác giả chủ yếu là quyền tài sản, duy nhất chỉ có người biểu diễn có quyền nhân thân.

Thứ bảy, về thời hạn bảo hộ

   Quyền nhân thân của tác giả được bỏa hộ vô thời hạn trừ quyền công bố tác phẩm. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả chỉ có bảo hộ có thời hạn.

 

5 (100%) 2 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn