Nội dung các hình thức tái cấp vốn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam?

Theo điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010: Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng. Có thể hiểu tái cấp vốn là việc cho vay có bảo đảm bằng giấy tờ có giá ngắn hạn (giao dịch ngắn hạn là giao dịch có kì hạn dưới 12 tháng các giấy tờ có giá). Vậy có những hình thức nào để tái cấp vốn?

Ngân hàng Nhà nước có các hình thức tái cấp vốn như sau:

  1. a) Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá;
  2. b) Chiết khấu giấy tờ có giá;
  3. c) Các hình thức tái cấp vốn khác.

Các loại giấy tờ có giá là tín phiếu kho bạc; tín phiếu của ngân hàng nhà nước; trái phiếu kho bạc; trái phiếu công trình Trung ương; trái phiếu đầu tư do ngân sách Trung ương thanh toán; trái phiếu ngoại tệ; công trái; các loại giấy tờ khác được Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy định.

Giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác.

 

* Tái cấp vốn theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá:

Theo điều 2 Thông tư 17/2011/TT-NHNN quy định: Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở cầm cố giấy tờ có giá thuộc sở hữu của tổ chức tín dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ

– Theo đó, mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị giấy tờ có giá làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Lãi suất cho vay cầm cố tái cấp vốn được Ngân hàng Nhà nước công bố trong từng thời kỳ

– Thời hạn cho vay cầm cố là dưới 12 tháng và không vượt quá thời hạn còn lại của giấy tờ có giá được cầm cố.

– Tiêu chuẩn cho giấy tờ có giá được cầm cố:

  1. a) Được phép chuyển nhượng;
  2. b) Thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng đề nghị vay;
  3. c) Có thời hạn còn lại tối thiểu bằng thời gian vay;
  4. d) Không phải là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng đề nghị vay phát hành.

 

* Tái cấp vốn theo hình thức chiết khấu giấy tờ có giá:

Theo điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN: Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước mua ngắn hạn (mua với kỳ hạn dưới 1 năm) các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi đến hạn thanh toán

Trong tài chính, chiết khấu là quy trình xác định giá trị của một lượng tiền tệ tại một thời điểm trong tương lai (theo lãi xuất chiết khấu được Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố) và việc thanh toán tiền dựa trên cơ sở các tính toán giá trị thời gian của tiền tệ.

Chiết khấu giấy tờ có giá có 2 trường hợp là:

  1. Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của giấy tờ có giá là hình thức Ngân hàng Nhà nước mua hẳn giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo giá chiết khấu.

Như vậy Ngân hàng Nhà nước sẽ mua lại giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng với giá trị dự tính được của giấy tờ đó thời điểm trong tương lai lúc giấy tờ đó đến cuối thời hạn thanh toán. Tức là mức giá trị có thể cao hơn giá trị hiện tại của giấy tờ.

2. Chiết khấu có kỳ hạn là hình thức Ngân hàng Nhà nước chiết khấu kèm theo yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết mua lại toàn bộ giấy tờ có giá đó sau một thời gian nhất định trước khi đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá. Kỳ hạn chiết khấu tối đa là 91 ngày.

Nhà nước mua chiết khấu giấy tờ có giá cho đến 1 thời điểm trong tương lai; tại thời điểm đó phải trước khi hết hạn thanh toán của giấy tờ có giá và khi đó tổ chức tín dụng sẽ phải mua lại giấy tờ có giá mà Ngân hàng nhà nước đã mua chiết khấu.

4 (80%) 2 votes

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn