Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

      Mua bán hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa là một hoạt động thương mại được quy định tại Luật thương mại 2005.

1. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là gì ?

      Tại khoản 1 điều 63 Luật thương mại 2005 quy định “Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai.”

Hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

      Sở Giao dịch hàng hóa chỉ được tổ chức thực hiện hoạt động mua bán các loại hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố trong từng thời kỳ. Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá do Sở Giao dịch hàng hóa công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường hiện hành.

     Sở Giao dịch hàng hóa  tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung, trên cơ sở khớp các lệnh mua và lệnh bán theo nguyên tắc lệnh mua có mức giá cao hơn, lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước. Các bên giao dịch hợp đồng có kỳ hạn có thể lựa chọn thực hiện hợp đồng bằng phương thức thanh toán bù trừ qua Trung tâm thanh toán vào phiên cuối cùng của ngày cuối cùng giao dịch hợp đồng hoặc giao nhận hàng hoá qua Trung tâm giao nhận hàng hoá.

     Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa có thể  uỷ thác cho thành viên kinh doanh của Sở thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá trên cơ sở hợp đồng uỷ thác giao dịch bằng văn bản.

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa

     Tại khoản 1 điều 64 Luật thương mại 2005 quy định “ Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn”. Theo đó:

a) Hợp đồng kỳ hạn

      Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng

b) Hợp đồng quyền chọn

      Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn