Môi giới thương mại – Khái niệm, đặc điểm

Môi giới thương mại là một trong những hoạt động trung gian thương mại, được quy định chi tiết và cụ thể tại Luật thương mại 2005

1. Khái niệm

    Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, môi giới được hiểu là người làm trung gian để cho hai bên tiếp xúc, giao thiệp với nhau.

    Tại điều 150 Luật thương mại 2005 quy định : “Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới.”

2. Đặc điểm

a) Về chủ thể

    Chủ thể bao gồm bên môi giới, bên được môi giới trong đó bên môi giới phải là thương nhân có đăng kí hoạt động môi giới bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Khi sử dụng dịch vụ môi giới thương mại, bên môi giới nhân danh chính mình để quan hệ với các bên được môi giới và làm nhiệm vụ giới thiệu các bên đc môi giới với nhau.

b) Về nội dung

  • Tìm kiếm và cung cấp các thông tin cần thiết về đối tác cho bên được môi giới
  • Tiến hành các hoạt động giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ cần môi giới
  • Thu xếp để các bên đc môi giới tiếp xúc với nhau
  • Giúp đỡ các bên được môi giới soạn thảo văn bản hợp đồng khi họ yêu cầu.

c) Về mục đích

    Mục đích của bên môi giới là tìm kiếm lợi nhuận, mục đích bên được môi giới là kí kết được hợp đồng.

d) Về phạm vi

    Phạm vi rất rộng bao gồm tất cả các hoạt động có thể kiếm lời như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, môi giới bất động sản… Tuy nhiên những quy định về môi giới thương mại trong Luật thương mại là những quy định mang tính chất nguyên tắc, còn các quy định trong từng lĩnh vực riêng biệt cụ thể được các luật chuyên ngành quy định cụ thể.

e) Hình thức : Hợp đồng môi giới

  • Hợp đồng được giao kết giữa bên môi giới và bên được môi giới.
  • Đối tượng của hợp đồng là công việc môi giới nhằm chắp nối quan hệ giữa các bên được môi giới với nhau.
  • Hình thức hợp đồng không được Luật Thương mại 2005 quy định.
  • Nội dung: Pháp luật không quy định, các bên có thể thỏa thuận về những điều khoản về nội dung cụ thể của việc môi giới, mức thù lao, thời hạn thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên, giải quyết tranh chấp phát sinh. Bên môi giới được kí hợp đồng với bên thứ ba trừ trường hợp nó là đại diện.
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn