19006672

MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG TY

Mỗi cuộc họp công ty đều cần có biên bản ghi lại những vấn đề đã thảo luận và thống nhất trong cuộc họp. Tùy vào nội dung cuộc họp mà có thể thay đổi hoặc thêm bớt môt số thành phần trong biên bản. Dưới đây là một mẫu biên bản tham khảo:

CÔNG TY …………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—————-

Số:            /BB –
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

 

 

                       

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

 

(V/v …………. )

 

Hôm nay, vào lúc …..giờ, ngày ……… tại Công ty……………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư: …………….. Cấp ngày:…………………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp:………………………………………………………………………………………………………

Nội dung, chương trình họp:………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự:………………………………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………………………….. Thư ký:……………………………………………………

Diễn biến cuộc họp:………………………………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua:…………………………………………………………………………………………

Biểu quyết:

  • Số phiếu tán thành: …………………………… % số phiếu
  • Số phiếu không tán thành:……………………….. phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc ………….h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của các thành viên

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn