Điều lệ trường mầm non

Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGĐT của Bộ giáo dục ngày 24 tháng 12 năm 2105. Trong đó điều lệ trường mầm non bao gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất: Quy định chung

Nội dung của phần này quy địch về nhiệm vụ, quyền hạn của trường mầm non, các loại hình trường mầm non và phân cấp quản lý nhà nước đối với trường mầm non

Phần thứ hai: Vị trí, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của trường mầm non

Phần này quy định cụ thể về thẩm quyền cấp phép, điều kiện thành lập trương mầm non; cơ cấu tổ chức của các trường mầm non; phân loại nhóm trẻ em trong trường mầm non; cơ cấu và nhiệm vụ của các phòng ban và người quản lý trường mầm non.

Có thể bạn quan tâm: Quyền chăm sóc, nuôi dướng, cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn

Phần thứ ba: Chương trình, các hoạt động nuôi dướng, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Phạm vi hoạt động của trường mầm non được quy định cụ thể trong phần này của điều lệ. Các hoạt động của trường bao gồm: hoạt động giáo dục, hoạt động chăm sóc trẻ em

Hoạt động của trẻ em tại trường mầm non

Phần thứ tư: tài sản của trường mầm non

Phần này quy định về các loại tài sản và điều kiện đối với cơ sở vật chất của trường mầm non để đảm bảo cho hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em của trường mầm non

Phần thứ năm: Giáo viên và nhân viên

Giáo viên mầm non phải đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục – đào tạo là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non.

Giáo viên và nhân viên trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc trẻ em và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

Phần thứ sáu: Trẻ em

Trẻ em theo học tại các trương mầm non có quyền được chăm sóc, giáo dục, tham gia các hoạt động rèn luyện về thể chất và tinh thần và có nhiệm vụ theo quy định của điều lệ trường mầm non.

Phần thứ bảy: Quan hệ giữa trường mầm non với gia đình và xã hội

Đây là phần cuối cùng của quy chế, khẳng đinh vai trò và trách nhiệm của trường mầm non đối với gia đình và xã hội. Bên cạch đó, điều lệ cũng quy định về trách nhiệm của gia đình và xã hội trong việc phối hợp với nhà trường để đảm bảo việc giáo dục và chăm sóc trẻ em được tốt nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here