Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

      Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là một nội dung đã và đang được sự quan tâm của các chủ thể kinh doanh và toàn dư luận xã hội.

1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch

     Xuất phát từ đối tượng của hợp đồng là hàng hóa tương lai nên hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch có bản chất của hợp đồng mua bán nói chung nhưng được quy định chặt chẽ hơn với các điều khoản bắt buộc về điều kiện giao sau và biện pháp đảm bảo. Tuy nhiên, hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch theo Luật thương mại chỉ là một bộ phận của hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai theo ý nghĩa đầy đủ của khái niệm pháp lý này.

     Phù hợp với tính chất đối tượng của hợp đồng mua bán quá sở giao dịch là hàng hóa tương lai, Luật thương mại quy định hai loại hợp đồng mua bán hàng hóa quá sở giao dịch là: hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.

2. Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch

    Về bản chất, hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa. Ngoài những đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa nói chung như hợp đồng được thiết lập giữa các chủ thể chủ yếu là thương nhân, đối tượng của hợp đồng là hàng hóa được phép lưu thông…, hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai còn có những đặc điểm sau:

a) Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch là hợp đồng song vụ, cả hai bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai mà mình đã cam kết.

    Trong hợp đồng kỳ hạn, bên bán có nghĩa vụ giao số lượng hàng xác định cho bên mua và có quyền nhận tiền vào một thời điểm trong tương lai với giá thỏa thuận trước. Bên mua phải thanh toán tiền như đã thỏa thuận trong hợp đồng và có quyền nhận hàng cũng vào một thời điểm trong tương lai.

    Trong hợp đồng quyền chọn, bên mua quyền được mua hoặc quyền được bán hàng hóa có nghĩ vụ trả một khoản tiền nhất định và có quyền chọn mua hoặc chọn bán hàng hóa tại thời điểm trong tương lại theo thỏa thuận, bên bán có quyền nhận tiền và phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với bên mua.

b) Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch là các hàng hóa chưa hiện hữu khi các bên giao kết hợp đồng (hàng hóa tương lai).

     Hàng hóa mua bán qua sở giao dịch thường là nhưng lại hàng hóa có lượng cung cầu lớn và thường xuyên biến động. Theo điều 68 Luật thương mại 2005 danh mục hàng hóa tương lai được mua bán qua sở giao dịch do bộ trưởng Bộ thương mại quy định.

c) Hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai được giao kết và thực hiện thông qua sở giao dịch hàng hóa.

     Mua bán hàng hóa thông qua Sở giao dịch giúp các nhà đầu tư có điều kiện dễ dàng và thuận lợi để lựa chọn đối tác của mình. Cơ chế giám sát trong sở giao dịch hàng hóa đảm bảo cho hợp đồng được thực hiện hiệu quả. Tại sở giao dịch còn có thể có nhiều chủ thể làm trung gian cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai như phòng thanh toán bù trừ, người môi giới bán hàng hóa.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn