XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN – PHẦN 2

Tiếp nối phần 1, bài viết sẽ đề cập đến những vấn đề còn cần để hoàn thành một bản điều lệ công ty.

Những điều khoản quy định về Hội đồng quản trị là rất quan trọng, nó cần phải thể hiện những vấn đề sau: Thành phần và nhiệm kì của thành viên Hội đồng quản trị; Tư cách thành viên Hội đồng quản trị; Quyền hạn, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị và của Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị; Các cuộc họp và tiểu ban Hội đồng quản trị

Ngoài cổ đông và hội đồng quản trị thì những đối tượng cần phải đọc điều lệ còn có tổng giám đốc, các bộ quản lí khác và thư kí. Tại mục này cần làm rõ tổ chức bộ máy quản lí của công ty, cán bộ quản lí; Vấn đề bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc; Thư kí công ty

Ban kiểm soát là bộ phận không thể thiếu của một công ty cổ phần, trong đó cần quy định rõ Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ như thế nào, thành phần Ban kiểm soát gồm những ai

Về vấn đề nhân sự cần quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Ngoài ra còn cần có quy định về công nhân viên và công đoàn.

Những nội dung khác cần có trong điều lệ là: Phân phối lợi nhuận; Mối quan hệ giữa công ty và các đơn vị trực thuộc, các công ty con, công ty liên kết; Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống kế toán; Báo cáo thường niên; Kiểm toán công ty; Con dấu; Chấm dứt hoạt động và thanh lý ; Giải quyết các tranh chấp nội bộ; Bổ sung và sửa đổi điều lệ; Ngày hiệu lực. Và quan trọng hơn cả chính là chữ kí của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều lệ công ty cổ phần cũng có thể được coi như một bản điều lệ của công ty TNHH khi mà có sự thay đổi về một số phần đặc trưng như cổ đông, Hội đồng quản trị,…

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here