CÁCH VIẾT BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

 

Cũng giống như nhiều loại biên bản họp khác, biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần cần đảm bảo những nội dung cơ bản của một biên bản họp như: Ngày tháng, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung và diễn biến cuộc họp, kết quả sau khi cuộc họp kết thúc.

Dưới đây là một mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty cổ phần để bạn đọc tham khảo

CÔNG TY CỔ PHẦN…
—————–

Số: …………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

…., ngày ___ tháng ___ năm ____

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

(V/v ………………..)

Địa điểm diễn ra cuộc họp:

Hội đồng thành viên Công ty ……………tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là ông/bà  ………………..

Chủ toạ cuộc họp: Ông/ Bà ………………………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà ………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1……………………………………………………………

2……………………………………………………………

3……………………………………………………………

  1. ……………………………………………………………

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I.Đặt vấn đề

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

  1. Thảo luận.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

III. Biểu quyết (Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

IV. Kết quả biểu quyết

Tán thành:…..%

Không tán thành:…..%

Ý kiến khác:…………………………………….. (….%)

 

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ cùng ngày.

 

CHỦ TOẠ THƯ KÝ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here