Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp

Điều kiện có hiệu lực của di chúc là những quy định của pháp luật, theo đó di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện này. Là một trong những giao dịch dân sự, để có hiệu lực pháp luật thì di chúc cần thỏa mãn các điều kiện về tính hợp pháp của di chúc và phải thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể

Người lập di chúc là người từ đủ 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc nhưng với điều kiện  “lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc” (khoản 2 điều 630 BLDS). Sự đồng ý ở đây là sự đồng ý về việc thành lập di chúc. Còn về nội dung, họ được toàn quyền quyết định.

Người lập di chúc tự nguyện

Người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Tự nguyện của người lập di chúc là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí của họ. Sự thống nhất này có thể bị phá vỡ trong những trường hợp người lập di chúc bị cưỡng ép, đe dọa hoặc di chúc do họ lập trên cơ sở bị lừa dối.

Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội

Người lập di chúc chỉ định người thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế, phân định di sản thừa kế, đưa ra các điều kiện để chia di sản thừa kế… Ý chí của người lập di chúc phải phù hợp với các quy định của Nhà nước và không trái với đạo đức xã hội, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định điều 3 Bộ luật Dân sự 2015.

Hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật

Hình thức của di chúc là phương thức biểu hiện ý chí của người lập di chúc (nội dung của di chúc); là căn cứ pháp lí làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc, là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho người được chỉ định trong di chúc. Vì vậy, di chúc phải được lập dưới một hình thức nhất  định. Pháp luật quy định có hai hình thức: di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Hai loại di chúc này được áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của người lập di chúc.

5 (100%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Không phải mọi giao dịch dân sự nào cũng được thực hiện thành công.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là một điều kiện tiên quyết trong mọi giao dịch dân sự

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng
Khái quát về giao dịch dân sự
Sở hữu chung
Nghĩa vụ dân sự
Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp
dieu-kien-de-mot-ban-di-chuc-duoc-coi-la-hop-phap

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi nó đáp ứng được các điều kiện sau đây: người lập di chúc phải có năng lực chủ thể; người lập di chúc tự nguyện; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội; hình thức...

Phân chia di sản thừa kế?
Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế tài sản là đất đai
Thời hiệu thừa kế
Đối tượng không được quyền hưởng di sản
Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị
Quy định của pháp luật về di sản thừa kế
Quyền thừa kế?
Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý
Khái niệm của thương mại song song
khai-niem-va-dac-diem-thuong-mai-song-song

Thương mại song song là việc kinh doanh những hàng hóa chính hiệu (tiếng Anh là “genuine goods”) đã được chính chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chủ thể khác được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đưa ra thị...

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?