Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế

Sáng chế là một tài sản đặc biệt, đó là sản phẩm của sáng tạo. Là kết quả đầu tư nghiên cứu khoa học của tác giả sáng chế. Đó là lý do việc bảo hộ sáng chế trở thành mối quan tâm của toàn xã hội hiện nay. Vậy cụ thể sáng chế là gì ? Điều kiện đăng ký sáng chế như thế nào? Sau đây công ty tư vấn A&S xin đưa ra một số góc nhìn pháp lý sau :

  1. Khái niệm quyền sáng chế

Sáng chế (Invention) Tài liệu do WIPO phát hành định nghĩa.

“sáng chế là sản phẩm mới hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề kĩ thuật”

Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định tại Khoản 12 Điều 4.

“Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề được xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên” .Giải pháp kỹ thuật được hiểu là cơ cấu, phương pháp hay chất mới hay sử dụng cơ cấu, phương pháp cũ theo chức năng mới.

  1. Điều kiện bảo hộ

Phải đáp ứng các tiêu chí về tính mới trên toàn thế giới và khả năng áp dụng công nghiệp. Ngoài ra, phát minh đó phải có trình độ sáng tạo. Những tiêu chí được quy định cụ thể như sau. Khoản 1 Điều 58 Luật SHTT quy định

+ Có tính mới;

+  Có trình độ sáng tạo;

+  Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có tính mới;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp

Thứ nhất, tính mới.

Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác. (ở trong nước hoặc ở nước ngoài) trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế . Hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Hơn nữa, sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu:

– Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

– Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

– Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam. Hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức. Hoặc được thừa nhận là chính thức với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố.

Thứ hai, tính sáng tạo.Là có sự khác biệt cơ bản giữa trình độ kỹ thuật vào ngày ưu tiên và sáng chế được yêu cầu bảo hộ. Sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Thứ ba, Khả năng áp dụng công nghiệp. Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm. Hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn