Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng. Liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng, chúng ta cần quan tâm đến các nội dung như: thời điểm có hiệu lực của đề nghị giao kết, thay đổi rút lại đề nghị giao kết, hủy bỏ đề nghị giao kết, và chấm dứt đề nghị giao kết.

Đầu tiên, thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

Có thể bạn quan tâm

Một lời đề nghị giao kết có hiệu lực trong trường hợp:

  • Do bên đề nghị ấn định
  • Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên nhận được đề nghị nhận được đề nghị đó (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). Các trường hợp được coi là nhận được đề nghị giao kết là:

+ Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên nhận được đề nghị là pháp nhân

+ Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị

+ Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các hình thức khác.

Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết,

Trong một số trường hợp, bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp như sau:

  • Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;
  • Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới.

Hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể hủy bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này trong đề nghị và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  • Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;
  • Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;
  • Hết thời hạn trả lời chấp nhận;
  • Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;
  • Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;
  • Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ