Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện dưới cấp quốc gia và cũng có những căn cứ và nội dung cụ thể.

 1. Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 • Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
 • Quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế
 • Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
 • Hiện trạng dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh
 • Định mức sử dụng đất
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất
 1. Nội dung quy hoạch sử dụng đất bao gồm
 • Định hướng sử dụng đất 10 năm
 • Xác định diện tích đất được phân bổ theo quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và cấp tỉnh
 • Xác định khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng
 • Xác định diện tích các loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
 • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
 1. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất
 • Căn cứ vào kế hoạch đất 05 năm cấp quốc gia; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
 • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh
 • Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất
 1. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm
 • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước
 • Xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
 • Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
 • Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện
 • Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here