Đất đai

cap giay chung nhan quyen su dung dat (Phần 1) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất

(Phần 1) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá  nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

Các trường hợp cho thuê đất thu tiền một lần và hàng năm

Thế chấp quyền sử dụng đất

Các trường hợp Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần và hàng năm được liệt kê dưới đây:

Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý

Bài viết trước đã đề cập đến vấn đề người chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng đất. Do vậy bài viết này đề cập đến vấn đề...

Các bảo đảm của nhà nước đối với người sử dụng đất

Chính sách và nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nhà nước là đại diện của toàn dân, thay mặt nhân dân là đại diện chủ sở hữu đất đai. Do vậy, nhà nước luôn có các biện pháp...

Những người có trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Đất đã được đưa vào sử dụng đều phải tuân theo các quy định sử dụng đất và tất nhiên phải có những người chịu trách nhiệm về với...

Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Đất đang được canh tác sử dụng nếu muốn chuyển mục đích sang thành đất để thực hiện các dự án đầu tư cần các điều kiện cụ thể...

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Chuyển mục đích sử dụng đất

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện dưới cấp quốc gia và cũng có những căn cứ và nội dung cụ thể.

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được chia làm các cấp khác nhau và mỗi cấp có một căn cứ, nội dung lập quy hoạch kế hoạch sử...

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Trong các vấn đề quản lý và ảnh hưởng đến việc phát triển đất đai, phân chia và sử dụng đất đai thì quy hoạch kế hoạch sử dụng...

Hoạt động điều tra đánh giá đất đai

Điều tra đánh gia đất đai

Hoạt động điều tra đánh giá đất đai là hoạt động quan trọng và được cơ quan nhà nước chú trọng thực hiện.

ẤN GỌI MIỄN PHÍ