Hoạt động điều tra đánh giá đất đai

Hoạt động điều tra đánh giá đất đai là hoạt động quan trọng và được cơ quan nhà nước chú trọng thực hiện.

Điều tra đánh giá đất đai là hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp đối với loại đất cụ thể theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai ở Trung ương

Hoạt động điều tra đánh giá đất đai được chia ra làm cấp vùng, cấp Tỉnh, thành phố và cấp định kỳ hoặc đột xuất thực hiện:

 1. Đối với hoạt động cấp vùng:

Bao gồm các hoạt động:

 1. a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;
 2. b) Quan trắc giám sát tài nguyên đất;
 3. c) Điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.
 4. Đối với cấp Tỉnh, Thành phố:

Bao gồm các hoạt động:

 1. a) Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất;
 2. b) Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương;
 3. c) Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác.
 4. Đối với cấp định kỳ hoặc đột xuất thực hiện:
 5. a) Mức định kỳ được chia ra 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần tiếp theo;
 6. b) Hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất được thực hiện hàng năm;
 7. c) Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết; định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here