Thừa kế

thua-ke-luat Thừa kế là gì

Theo quy định của pháp luật thì thừa kế là  việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống. Tài sản của người chết được gọi là di sản. 1. Di sản là gì? Di sản bao gồm tài sản là bất động sản, động sản, hoa lợi; lợi tức thuộc

Các hình thức thể hiện của di chúc / Thủ tục lập di chúc theo quy định pháp luật / Cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 2) / Các cách phân chia tài sản thừa kế (Phần 1) /