Nghĩa vụ dân sự

Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền).(Điều 274 Bộ luật Dân sự 2015).

Theo cách hiểu thì “Nghĩa vụ là việc bắt buộc phải làm đối với xã hội, đối với người khác mà pháp luật hay đạo đức quy định”.

Do đó, khi có nghĩa vụ thì người đó bắt buộc phải làm theo như những gì đã cam kết. Đối tượng của nghĩa vụ là chuyển giao vật, quyền, trả tiền… Đây là những công việc phát sinh từ giao dịch dân sự, có thể là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương.

Chủ thể thực hiện có thể là một cá nhân hoặc nhiều người cùng liên đới thực hiện nghĩa vụ. Để được coi là hoàn thành nghĩa vụ thì các chủ thể phải thực hiện đúng thời gian, địa điểm đã thỏa thuận. Nếu có sự thay đổi thì phải thông báo trước cho nhau một khoảng thời gian nhất định và được bên có quyền đồng ý. Ngoài ra, nghĩa vụ thực hiện phải đúng như những gì đã thỏa thuận. Nếu thực hiện không hết trong thời gian nhất định đã thỏa thuận thì phải xin gia hạn và được bên kia đồng ý. Về địa điểm nếu có thay đổi cũng phải thông báo bên kia biết trước để họ có thể chuẩn bị phương tiện vận chuyển, kho bãi nhận hàng….

Thực hiện nghĩa vụ dân sự là để đảm bảo lợi ích cho các bên do quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Cả hai bên đều có quyền và nghiaz vụ tương đương với nhau. Đây là mục đích của hai bên khi tiến hành giao dịch dân sự.

Có thể nhận thấy nghĩa vụ được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày như trong hợp đồng mua bán hàng hóa, một bên sẽ có nghĩa vụ giao hàng và có quyền là nhận tiền từ bên mua hàng, bên có nghĩa vụ trao tiền sẽ nhận được hàng từ bên bán.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here